ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η επιχείρηση με την επωνυμία “Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” (εφεξής και χάριν συντομίας η «Επιχείρηση»), με ΑΦΜ 999825563, με αριθμ. ΓΕΜΗ 052569348000, της οποίας η έδρα ευρίσκεται επί της οδού Θεσσαλονίκης 69 στην Κατερίνη Πιερίας, δικαιούχος της ιστοσελίδας www.terrazzo.gr (εφεξής και χάριν συντομίας η «Ιστοσελίδα») με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία δομικών προϊόντων, αρμοσυστημάτων, μονωτικών υλικών, ειδών εξοπλισμού για κτιριακές κατασκευές και συναφή προϊόντα καθώς καθώς και η εκτέλεση και η παροχή υπηρεσιών οικοδομικών εργασιών, όπως τοποθετήσεις αρμοσυστημάτων, πλακιδίων, ελαιοχρωματισμών, επενδύσεων, τοίχων και δαπέδων και συναφών εργασιών, προσφέρει τις υπηρεσίες της με τους παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο κάθε επισκέπτης της ως άνω ιστοσελίδας, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί στην επίσκεψη σελίδας και των υποσελίδων αυτής μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικές με το υλικό της γρανιτοκονίας TERRAZZO, φωτογραφίες που παρουσιάζουν την τοποθέτηση αυτής καθώς και χρωματολόγιο κλπ.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα ή λογισμικό, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 2121/1993 «προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η Επιχείρηση λαμβάνει κάθε προσήκον και πρόσφορο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

5. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται επίσης, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Δεν ευθύνεται επίσης σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και σε περίπτωση που καταστεί δυσχερής η πρόσβαση των χρηστών σ’ αυτή για οποιοδήποτε λόγο.

6. ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης η χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της. Η επιχείρηση προστατεύεται από το Νόμο περί σημάτων.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση, καθώς και να διακόπτει τη λειτουργία της. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση, καθώς και να διακόπτει τη λειτουργία της. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με τους παρόντες όρους χρήσης καλύπτεται το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας από την Επιχείρηση. Σε καμία περίπτωση δια του παρόντος δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και οιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Επιχείρησης. Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα, για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Επιχείρηση, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Επιχείρησης) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα με σκοπό: την εν γένει ενημέρωση του χρήστη, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας, την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή newsletter, προσφορών, αναγγελία νέων υπηρεσιών κ.λπ.), την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και εν γένει κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια. Επίσης, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται, ακόμα για αμέλεια, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας από τις περιεχόμενες σε αυτήν υπηρεσίες και περιεχόμενα, στα οποία ρητά αναγνωρίζει ότι προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

10. ΧΡΗΣΗ COOKIES
Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη αυτής. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή αυτού. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

el